Skip links
Inhoud

Galerij

Timon

Soort organisatie:
Stichting 
Branche:
Gezondheids/Welzijn sector 
Adres:
Timon
Laan van Vollenhove 3209
3706 AR ZEIST 
Aantal medewerkers:
430 

 

Contactpersoon:
E.J. Boeve (Recruiter) 
E-mailadres:
werkenbij@timon.nl 
Website:
http://www.timon.nl 

 

Informatie over Timon?

De missie van Timon is:
Jongeren, (jong)volwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Onze hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.

Onze motivatie en inspiratie om hulp te bieden is de christelijke levensovertuiging
De motivatie en inspiratie om hulp te bieden vindt Timon in de christelijke levensovertuiging. De hulp die geboden wordt is algemeen in die zin dat iedere jongere of ouder, ongeacht zijn levensovertuiging, een beroep op Timon kan doen. Dit betekent omgekeerd ook dat hulpvragers met een christelijke achtergrond, hulp geboden kan worden die nauw aansluit bij de eigen opvattingen van de hulpvrager. De levensovertuiging van iedere hulpvrager wordt ten volle gerespecteerd.

Onze hulp is afgestemd op de vraag van jongeren, (jong)volwassenen en hun ouders
Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en hun ouders wanneer er problemen zijn met opgroeien en opvoeden. Hulp die bij voorkeur gegeven wordt binnen de eigen woon- en leefsituatie van de jongeren en jongvolwassenen. Hulp die - wanneer dat nodig is – ook geboden wordt in een daarvoor gecreëerde veilige omgeving voor de jongere en (jong)volwassene. Hulp die kan variëren van licht of kortdurend tot langdurige, intensieve vormen van ondersteuning, begeleiding, training en behandeling. Hulp die zowel gericht kan zijn op het voorkomen van problemen als op het bieden van nazorg om het effect van de behandeling te vergroten en te bestendigen.

Onze hulp richt zich o.a. op het opbouwen, verbeteren en verstevigen van familiale en sociale netwerken
De hulp die Timon biedt kenmerkt zich ondermeer door de contextuele benadering, door een competentiegerichte benadering en door community-based aanpakken: het inschakelen, ontwikkelen of het reactiveren van het gezin, de familie en het sociale netwerk van de jongere. Het opbouwen, verbeteren en verstevigen van deze netwerken leidt tot betere voorwaarden voor opvoeden, opgroeien en volwassen worden en betere maatschappelijke participatie.

Met onze hulp willen we de eigen kracht en het netwerk van jongeren, jongvolwassenen en hun gezin versterken
Hulpverleners van Timon benutten zoveel mogelijk de mogelijkheden van de jongere en zijn gezin en versterken de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen (empowerment). De wensen en behoeften van de jongere en zijn gezin staan centraal tijdens het hulpverleningsproces. Het zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen leefomgeving van de jongere, met daarbij zoveel mogelijk sociale en familiale netwerken is kenmerkend voor de hulp die Timon biedt.

Bij onze hulp zijn vaak vrijwilligers betrokken die goede buur of maatje willen zijn voor de jongeren
Het inschakelen van tijdelijke netwerken (door vrijwilligers) om de hulpverlening te richten op ‘herstel van het gewone leven’ wanneer het eigen netwerk niet beschikbaar is, is verweven in de zorgvisie. Eén vorm van de Begeleid Wonen voorzieningen van Timon (de Timon woongroep) is een in Nederland nog steeds uniek model van een hulpvariant die is ingebed in een georganiseerd ondersteunend sociaal netwerk. Maar ook maatjesprojecten zijn daarvan goede voorbeelden. Timon werkt grotendeels vanuit kleinschalige voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur in wijken en steden.

Maatschappelijke verankering
Timon is een maatschappelijke organisatie die stevig verankerd is in maatschappij en samenleving en daarmee maatschappelijk gelegitimeerd is. Het brede maatschappelijke draagvlak verschaft Timon een extra dimensie en veel mogelijkheden om zowel kundige professionals als bekwame en betrokken vrijwilligers te werven en in te zetten. Diverse kerken en diaconieën dragen het werk van Timon een warm hart toe en staan Timon met raad en daad bij, o.a. in de vorm van de Raad van Toezicht, Raad van Deelnemers en Bestuurscommissie. Ook kan Timon rekenen op een trouwe (financiële) achterban die niet-subsidiabele activiteiten steunt.
Shortcuts