Skip links
Inhoud

Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

ChristianTalents.NL
Postbus 8085
1180 LB Amstelveen
Emailcontact
020-8226100

Artikel 1. Algemeen
ChristianTalents.NL zorgt ervoor dat met persoonsgegevens van talenten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij je nader informeren over ons beleid.

Artikel 2. Definities
1. Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan het talent kan worden geïdentificeerd.
2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor dit privacyreglement van ChristianTalents.NL, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. Verwerking/verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
4. Verwerker: degene die ten behoeve van ChristianTalents.NL voor de Verwerking van persoonsgegevens zorgdraagt.
5. Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen het talent.
6. Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).
8. Privacyreglement: dit document.

Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?
1. Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door de betrokkene .

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?
1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
2. De verwerking is alleen rechtmatig indien voldaan is aan de voorwaarde dat er toestemming van de betrokkene (middels een actief aan te vinken toestemmingsveld) is.
3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt - toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.
4. ChristianTalents.NL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Verzending van een nieuwsbrief;
b. Verzending van een JobAlert
c. Versturen van reacties op een vacature op ChristianTalents.NL;
d. Goede werking van de website c.q. inschrijving bij ChristianTalents.NL.

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming
1. De verantwoordelijke kan aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.
2. De betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Artikel 6. Andere gegevens
1. Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit privacyreglement.

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?
Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:
a. Naam, voornamen, voorletters, mailadres, gebruikersnaam alsmede zoekcriteria voor Jobalert van betrokkene;
b. De persoonlijke toestemmingsverklaring voor het gebruiken, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens;

Artikel 8. Informatieplicht
1. Voordat de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, deelt zij de betrokkene mee:
a. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
b. Waarom bepaalde, concrete persoonsgegevens verwerkt zullen worden;
c. Op welke manier de persoonsgegevens worden verwerkt;
d. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

Artikel 9. Recht op inzage
1. De betrokkene heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen:
a. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens;
b. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de persoonsgegevens;
c. De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
d. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de persoonsgegevens hebben ontvangen;
e. Dat de betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de verwerking heeft.
2. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
a. De verzoeker is geen betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
b. De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele gesteld. In dat geval kan alleen de wettelijke vertegenwoordiger het verzoek doen;
c. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;
d. Bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
e. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10. Overige rechten
1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen. De verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de verantwoordelijke.
2. De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
3. De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Daarnaast is de verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging gegevens te wissen wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
4. De betrokkene heeft indien de juistheid van de persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van de verantwoordelijke om beperking van de verwerking te verkrijgen.
5. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die zij aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Artikel 11. De uitoefening van rechten door betrokkene
De verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.

Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van persoonsgegevens
1. Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts de verantwoordelijke die rechtstreeks betrokken is bij de verwerking van de persoonsgevens van de betrokkene, en de functioneel beheerder voor zover die toegang nodig is voor zijn werkzaamheden.
2. Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet de verantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.

Artikel 13. Verwerkingsregister
De verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
a. De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke;
b. De verwerkingsdoeleinden;
c. De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
d. De categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt;
e. De beoogde termijn waarbinnen de persoonsgegevens moeten worden gewist;
f. Een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 14. Melding inbreuk
1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
a. De aard van de inbreuk;
b. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
c. De maatregelen die de verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
d. Een contactpunt voor meer informatie.

Artikel 15. Bewaartermijnen
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt. Als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Artikel 16. Geheimhouding
1. De verantwoordelijke, de verwerker en iedereen die onder gezag van de verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
2. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft.

Artikel 17. Beveiliging
1. De verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
a. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot persoonsgegevens hebben;
b. De persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
c. De persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen ChristianTalents.NL.
3. In alle gevallen draagt de verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen ChristianTalents.NL.

Artikel 18. Slotbepalingen
1. De verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe zij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de betrokkene.
2. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
3. Wijzigingen in dit privacyreglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van betrokkene(n) nadat betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
4. Dit privacyreglement is per 19-05-2018 in werking getreden en op de website van ChristianTalents.NL in te zien.

Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van betrokkene kunt u contact opnemen met ChristianTalents.NL via mail EmailcontactShortcuts