Skip links
Inhoud

Voorwaarden

1 oktober 2010

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden voor de diensten die op deze website d.d. 01-10-2010.
Wanneer u zichzelf of uw organisatie aanmeldt, onderschrijft u deze Algemene Voorwaarden.

1. Begrippen

a. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘ChristianTalents.NL’ verstaan: het is een cv & vacaturedienst van SHAHIED BADOELLA CONSULTANT.
b. Onder ‘website’ wordt verstaan: www.ChristianTalents.NL.
c. Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan: iedere persoon of organisatie die de website als gast of lid bezoekt.
d. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: een overeenkomst tussen ChristianTalents.NL en de bezoeker alsmede iedere wijziging op of aanpassing van een dergelijke overeenkomst.
e. Onder ‘diensten’ wordt verstaan alle diensten die het onderwerp vormen van enige overeenkomst.
f. Onder ‘lid’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de website die zich heeft aangemeld en toegang heeft verkregen tot het besloten gedeelte van de website.
g. Onder ‘gast’ wordt verstaan alle bezoekers die gebruik maken van de diensten die tot het voor iedereen toegankelijke gedeelte van de website behoren.

2. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten tussen ChristianTalents.NL en de bezoekers.
b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen partijen, met uitsluiting van alle andere (Algemene) Voorwaarden.

3. Talentaccount

a. Met het aanmaken van een talentaccount verklaart het lid zich een oprechte meelevende christen te zijn.
b. Het account geeft toegang tot diensten die exclusief voor de desbetreffende leden en het talentaccount is persoonsgebonden.
c. De inschrijving is voor onbeperkte tijd, tenzij het account door het lid of door ChristianTalents.NL wordt opgezegd.
d. Er geldt geen opzegtermijn.
e. Er wordt geen contributie in rekening gebracht.
f. Er wordt bij het aangaan van een talentaccount geen inschrijfgeld in rekening gebracht, tenzij anders vermeld op de website.

4. Intellectuele eigendomsrechten

a. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ChristianTalents.NL, waaronder medebegrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij ChristianTalents.NL of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door een lid is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het talentenprofiel danwel in andere berichten.
b. Het is lid niet toegestaan ChristianTalents.NL of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChristianTalents.NL, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens in dat het lid niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ChristianTalents.NL, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die lid van (een gedeelte van) ChristianTalents.NL maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

5. Duur en beëindiging

a. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die het lid kiest uit de door ChristianTalents.NL genoemde servicepakketten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. ChristianTalents.NL begint terzake van haar serviceverlening direct na het sluiten van de overeenkomst met de uitvoering daarvan. Door het aangaan van een overeenkomst met ChristianTalents.NL voor een lidmaatschap stemt u met het vorengaande in.
c. Lid is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf uit te schrijven. ChristianTalents.NL is echter in geen geval gehouden eenmaal vooruitbetaalde bedragen te retourneren, ook niet bij tegenvallende resultaten.
d. ChristianTalents.NL is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig wordt jegens lid, indien:
e. er sprake is van aanstootgevende en/of discriminerende teksten of gedrag;
f. aan lid voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend;
g. het faillissement van lid is aangevraagd;
h. het lid op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
i. het lid inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
j. het lid een ander lid op enigerlei wijze lastigvalt;

6. Geheimhouding

Lid erkent dat zij in het kader van de overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere leden en/of ChristianTalents.NL. Lid verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Lid zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betreffende lid of ChristianTalents.NL. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de Profielen alsmede door leden geplaatste informatie.

7. Prijzen en betaling

a. Alle door ChristianTalents.NL vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
b. ChristianTalents.NL is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
c. De aan ChristianTalents.NL verschuldigde kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is ChristianTalents.NL niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.
d. Lid is verplicht ChristianTalents.NL te machtigen de door lid verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.
e. ChristianTalents.NL zal de door lid verschuldigde vergoeding zo spoedig mogelijk bij lid in rekening brengen. De vergoedingen zullen automatisch van de bank- of girorekening van lid geïncasseerd worden, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.
f. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan lid meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is lid automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Lid is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door ChristianTalents.NL, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
g. Indien lid na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan ChristianTalents.NL de vordering ter incasso uit handen geven. Lid is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
h. Alle betalingen door lid aan ChristianTalents.NL worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van lid, ongeacht enige andere aanduiding door lid.
i. Enig beroep door lid op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

8. Tevredenheidsgarantie

a. Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal ChristianTalents.NL het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten voldoen.
b. Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren wordt de bezoeker verzocht klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ChristianTalents.NL te melden.

9. Geschillen

a. Op de rechtsverhouding tussen ChristianTalents.NL en bezoekers is Nederlands recht van toepassing.
b. Bij geschillen met bezoekers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.
c. Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Amsterdam bevoegd geschillen tussen  en bezoekers te behandelen.
d. Indien een procedure gevoerd mocht worden uit hoofde van een overeenkomst, gerechtelijk dan wel via arbitrage, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan zal de bezoeker, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, alle kosten die verband houden met de procedure betalen.
e. Indien enige bepaling van de overeenkomst tussen bezoeker en ChristianTalents.NL naar het oordeel van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven.

10. Aansprakelijkheid

a. ChristianTalents.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist of onvolledig verstrekte informatie. ChristianTalents.NL kan niet garanderen dat de informatie die bezoekers geven of invoeren op haar website niet door anderen worden misbruikt, noch dat gegevens altijd beschikbaar zijn of niet verloren kunnen gaan. ChristianTalents.NL aanvaardt voor de eventuele gevolgen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
b. ChristianTalents.NL geeft geen enkele garantie dat de internetsite vrij is van virussen en/of andere zaken van destructieve aard en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid, tenzij sprake is van grove nalatigheid van de zijde van ChristianTalents.NL. Bezoekers dienen in deze zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
c. Bezoekers moeten zich er van bewust zijn dat andere bezoekers die gebruik maken van de diensten van ChristianTalents.NL misbruik kunnen maken van de contacten die zij leggen via ChristianTalents.NL. ChristianTalents.NL aanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor.
d. ChristianTalents.NL is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie die met tussenkomst van ChristianTalents.NL op het internet beschikbaar is gekomen.
e. ChristianTalents.NL is niet aansprakelijk voor schade van enigerlei soort die wordt opgelopen als gevolg van tijdelijke niet bereikbaarheid van de informatie, als gevolg van omstandigheden bij de provider of andere buiten ChristianTalents.NL gelegen oorzaken of omstandigheden. ChristianTalents.NL is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit de noodzakelijke of onvermijdelijke wijzigingen in het IP-adres.
f. ChristianTalents.NL is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, immateriële of gevolgschade of verliezen, boetes of schade aan het milieu.
g. Iedere rechtsvordering van de bezoekers jegens ChristianTalents.NL uit hoofde van een overeenkomst vervalt een jaar na afloop of beëindiging van deze overeenkomst.
h. ChristianTalents.NL behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van het YouTube-kanaal van ChristianTalents.NL, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden.
i. ChristianTalents.NL behoudt zich het recht voor om video’s te verwijderen van en/of niet te publiceren op het YouTube-kanaal van ChristianTalents.NL in geval de aanbieder van video’s zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan ChristianTalents.NL en derden.
j. Werkgevers en/of Talenten vrijwaart ChristianTalents.NL voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Werkgevers en/of Talenten op het YouTube-kanaal van ChristianTalents.NL worden geplaatst c.q. verstrekt. ChristianTalents.NL is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal.

11. Overmacht

a. De voor ChristianTalents.NL uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen worden opgeschort gedurende de periode dat ChristianTalents.NL niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van een gebeurtenis waarop ChristianTalents.NL geen invloed kan uitoefenen, waaronder doch niet beperkt tot overmacht, stakingen, oorlogshandelingen, onvermijdbare ongevallen, een wet, overheidsvoorschrift of bevel.
b. ChristianTalents.NL stelt de bezoekers zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmacht op de hoogte.

12. Voorbehouden

a. Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van ChristianTalents.NL rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke toestemming van ChristianTalents.NL verboden.
b. Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor risico van bezoeker als bedoeld in deze voorwaarden.
c. ChristianTalents.NL behoudt zich het recht voor om leden op basis van haar moverende redenen te weigeren of te royeren.

13. Wijzigingen

a. ChristianTalents.NL streeft er voortdurend naar haar diensten te verbeteren of uit te breiden. Het kan daarom nodig zijn deze voorwaarden aan te passen.
b. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden vooraf via de website bekend gemaakt. 

ChristianTalents.NL behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van het YouTube-kanaal van ChristianTalents.NL, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden.

ChristianTalents.NL behoudt zich het recht voor om video’s te verwijderen van en/of niet te publiceren op het YouTube-kanaal van ChristianTalents.NL in geval de aanbieder van video’s zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan ChristianTalents.NL en derden.

Werkgevers en/of Talenten vrijwaart ChristianTalents.NL voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Werkgevers en/of Talenten op het YouTube-kanaal van ChristianTalents.NL worden geplaatst c.q. verstrekt. ChristianTalents.NL is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal.Shortcuts